Commit 5ee06491 authored by NAVRATIL VINCENT's avatar NAVRATIL VINCENT
Browse files

add renv

parent 5f61d45b
{
"R": {
"Version": "3.6.0",
"Repositories": [
{
"Name": "CRAN",
"URL": "https://cloud.r-project.org"
}
]
},
"Bioconductor": {
"Version": "3.10"
},
"Packages": {
"BH": {
"Package": "BH",
"Version": "1.75.0-0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "e4c04affc2cac20c8fec18385cd14691"
},
"BiocGenerics": {
"Package": "BiocGenerics",
"Version": "0.32.0",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "b2dabf833cc349c2cd9cba38de7af085"
},
"BiocManager": {
"Package": "BiocManager",
"Version": "1.30.15",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "87a690190741d0791c9c10b390c933ff"
},
"BiocVersion": {
"Package": "BiocVersion",
"Version": "3.10.1",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "b69e4e634db423b8e6c58103d579ec95"
},
"Biostrings": {
"Package": "Biostrings",
"Version": "2.54.0",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "edf03f0e37fc3c09c95dcf8bf3900972"
},
"DT": {
"Package": "DT",
"Version": "0.18",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "a7d6660c869d4f41f856504828af4645"
},
"IRanges": {
"Package": "IRanges",
"Version": "2.20.2",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "148fe882b25f679b03afc45da15e760c"
},
"MASS": {
"Package": "MASS",
"Version": "7.3-51.4",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "a94714e63996bc284b8795ec50defc07"
},
"Matrix": {
"Package": "Matrix",
"Version": "1.2-17",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "39ea11fb3ad0d759f9f1c053fd442957"
},
"R6": {
"Package": "R6",
"Version": "2.5.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "b203113193e70978a696b2809525649d"
},
"RColorBrewer": {
"Package": "RColorBrewer",
"Version": "1.1-2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "e031418365a7f7a766181ab5a41a5716"
},
"Rcpp": {
"Package": "Rcpp",
"Version": "1.0.6",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "dbb5e436998a7eba5a9d682060533338"
},
"S4Vectors": {
"Package": "S4Vectors",
"Version": "0.24.4",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "e338665aea0ba0bbf7615d318b2eccee"
},
"XVector": {
"Package": "XVector",
"Version": "0.26.0",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "b72b7c53049b71fbfd0792fb7ec66987"
},
"ape": {
"Package": "ape",
"Version": "5.5",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "8927e35d3da343034928548484e5eda7"
},
"base64enc": {
"Package": "base64enc",
"Version": "0.1-3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "543776ae6848fde2f48ff3816d0628bc"
},
"bslib": {
"Package": "bslib",
"Version": "0.2.5.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "2f069f3f42847231aef7baa49bed97b0"
},
"cachem": {
"Package": "cachem",
"Version": "1.0.5",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "5346f76a33eb7417812c270b04a5581b"
},
"cli": {
"Package": "cli",
"Version": "2.5.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "a94ba44cee3ea571e813721e64184172"
},
"clipr": {
"Package": "clipr",
"Version": "0.7.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "ebaa97ac99cc2daf04e77eecc7b781d7"
},
"colorspace": {
"Package": "colorspace",
"Version": "2.0-1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6cab523af06ac301e7a40c5529d45882"
},
"commonmark": {
"Package": "commonmark",
"Version": "1.7",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "0f22be39ec1d141fd03683c06f3a6e67"
},
"cowplot": {
"Package": "cowplot",
"Version": "1.1.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "b418e8423699d11c7f2087c2bfd07da2"
},
"cpp11": {
"Package": "cpp11",
"Version": "0.2.7",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "730eebcc741a5c36761f7d4d0f5e37b8"
},
"crayon": {
"Package": "crayon",
"Version": "1.4.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "e75525c55c70e5f4f78c9960a4b402e9"
},
"crosstalk": {
"Package": "crosstalk",
"Version": "1.1.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "2b06f9e415a62b6762e4b8098d2aecbc"
},
"curl": {
"Package": "curl",
"Version": "4.3.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "c5e68405893f030f139f6d6675eac675"
},
"digest": {
"Package": "digest",
"Version": "0.6.27",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "a0cbe758a531d054b537d16dff4d58a1"
},
"dplyr": {
"Package": "dplyr",
"Version": "1.0.6",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "19e84500b64bc7e589cb1e2550e25832"
},
"ellipsis": {
"Package": "ellipsis",
"Version": "0.3.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "bb0eec2fe32e88d9e2836c2f73ea2077"
},
"fansi": {
"Package": "fansi",
"Version": "0.4.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "fea074fb67fe4c25d47ad09087da847d"
},
"farver": {
"Package": "farver",
"Version": "2.1.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "c98eb5133d9cb9e1622b8691487f11bb"
},
"fastmap": {
"Package": "fastmap",
"Version": "1.1.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "77bd60a6157420d4ffa93b27cf6a58b8"
},
"fs": {
"Package": "fs",
"Version": "1.5.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "44594a07a42e5f91fac9f93fda6d0109"
},
"generics": {
"Package": "generics",
"Version": "0.1.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "4d243a9c10b00589889fe32314ffd902"
},
"ggimage": {
"Package": "ggimage",
"Version": "0.2.8",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "7237b654c1fb1fc33cab107cebd7398f"
},
"ggplot2": {
"Package": "ggplot2",
"Version": "3.3.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "3eb6477d01eb5bbdc03f7d5f70f2733e"
},
"ggplotify": {
"Package": "ggplotify",
"Version": "0.0.7",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "2154627c7f8dd2aa58e2336058c86596"
},
"ggtree": {
"Package": "ggtree",
"Version": "2.0.4",
"Source": "Bioconductor",
"Remotes": "GuangchuangYu/treeio",
"Hash": "e143c2b6014507d80a4fe86b1edab8da"
},
"glue": {
"Package": "glue",
"Version": "1.4.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6efd734b14c6471cfe443345f3e35e29"
},
"gridExtra": {
"Package": "gridExtra",
"Version": "2.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "7d7f283939f563670a697165b2cf5560"
},
"gridGraphics": {
"Package": "gridGraphics",
"Version": "0.5-1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "5b79228594f02385d4df4979284879ae"
},
"gtable": {
"Package": "gtable",
"Version": "0.3.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "ac5c6baf7822ce8732b343f14c072c4d"
},
"hms": {
"Package": "hms",
"Version": "1.1.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "e4bf161ccb74a2c1c0e8ac63bbe332b4"
},
"htmltools": {
"Package": "htmltools",
"Version": "0.5.1.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "af2c2531e55df5cf230c4b5444fc973c"
},
"htmlwidgets": {
"Package": "htmlwidgets",
"Version": "1.5.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6fdaa86d0700f8b3e92ee3c445a5a10d"
},
"httpuv": {
"Package": "httpuv",
"Version": "1.6.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "54344a78aae37bc6ef39b1240969df8e"
},
"isoband": {
"Package": "isoband",
"Version": "0.2.4",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "b2008df40fb297e3fef135c7e8eeec1a"
},
"jquerylib": {
"Package": "jquerylib",
"Version": "0.1.4",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "5aab57a3bd297eee1c1d862735972182"
},
"jsonlite": {
"Package": "jsonlite",
"Version": "1.7.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "98138e0994d41508c7a6b84a0600cfcb"
},
"labeling": {
"Package": "labeling",
"Version": "0.4.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "3d5108641f47470611a32d0bdf357a72"
},
"later": {
"Package": "later",
"Version": "1.2.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "b61890ae77fea19fc8acadd25db70aa4"
},
"lattice": {
"Package": "lattice",
"Version": "0.20-38",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "848f8c593fd1050371042d18d152e3d7"
},
"lazyeval": {
"Package": "lazyeval",
"Version": "0.2.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "d908914ae53b04d4c0c0fd72ecc35370"
},
"lifecycle": {
"Package": "lifecycle",
"Version": "1.0.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "3471fb65971f1a7b2d4ae7848cf2db8d"
},
"magick": {
"Package": "magick",
"Version": "2.7.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "db36bbb91bf293f0550c51ecbf6f1928"
},
"magrittr": {
"Package": "magrittr",
"Version": "2.0.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "41287f1ac7d28a92f0a286ed507928d3"
},
"mgcv": {
"Package": "mgcv",
"Version": "1.8-28",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "aa301a255aac625db12ee1793bd79265"
},
"mime": {
"Package": "mime",
"Version": "0.10",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "26fa77e707223e1ce042b2b5d09993dc"
},
"munsell": {
"Package": "munsell",
"Version": "0.5.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6dfe8bf774944bd5595785e3229d8771"
},
"nlme": {
"Package": "nlme",
"Version": "3.1-141",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "cebdbe755f3d628b6afd82490b1eb63a"
},
"pillar": {
"Package": "pillar",
"Version": "1.6.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "8672ae02bd20f6479bce2d06c7ff1401"
},
"pkgconfig": {
"Package": "pkgconfig",
"Version": "2.0.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "01f28d4278f15c76cddbea05899c5d6f"
},
"promises": {
"Package": "promises",
"Version": "1.2.0.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "4ab2c43adb4d4699cf3690acd378d75d"
},
"purrr": {
"Package": "purrr",
"Version": "0.3.4",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "97def703420c8ab10d8f0e6c72101e02"
},
"rappdirs": {
"Package": "rappdirs",
"Version": "0.3.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "5e3c5dc0b071b21fa128676560dbe94d"
},
"readr": {
"Package": "readr",
"Version": "1.4.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "2639976851f71f330264a9c9c3d43a61"
},
"renv": {
"Package": "renv",
"Version": "0.13.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "079cb1f03ff972b30401ed05623cbe92"
},
"rlang": {
"Package": "rlang",
"Version": "0.4.11",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "515f341d3affe0de9e4a7f762efb0456"
},
"rvcheck": {
"Package": "rvcheck",
"Version": "0.1.8",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "11ebf2d3d4990e8bb9f28d5ab0c204fc"
},
"sass": {
"Package": "sass",
"Version": "0.4.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "50cf822feb64bb3977bda0b7091be623"
},
"scales": {
"Package": "scales",
"Version": "1.1.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6f76f71042411426ec8df6c54f34e6dd"
},
"shiny": {
"Package": "shiny",
"Version": "1.6.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "6e3b6ae7fe02b5859e4bb277f218b8ae"
},
"shinythemes": {
"Package": "shinythemes",
"Version": "1.2.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "30f0ebc41feba25691073626ff5e2cf4"
},
"sourcetools": {
"Package": "sourcetools",
"Version": "0.1.7",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "947e4e02a79effa5d512473e10f41797"
},
"tibble": {
"Package": "tibble",
"Version": "3.1.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "349b40a9f144516d537c875e786ec8b8"
},
"tidyr": {
"Package": "tidyr",
"Version": "1.1.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "450d7dfaedde58e28586b854eeece4fa"
},
"tidyselect": {
"Package": "tidyselect",
"Version": "1.1.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "7243004a708d06d4716717fa1ff5b2fe"
},
"tidytree": {
"Package": "tidytree",
"Version": "0.3.3",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "ae1850264b8f021c02f181bd28b24f96"
},
"treeio": {
"Package": "treeio",
"Version": "1.10.0",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "66afb5fa0f32d80973e4e3fd6705fceb"
},
"utf8": {
"Package": "utf8",
"Version": "1.2.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "c3ad47dc6da0751f18ed53c4613e3ac7"
},
"vctrs": {
"Package": "vctrs",
"Version": "0.3.8",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "ecf749a1b39ea72bd9b51b76292261f1"
},
"viridisLite": {
"Package": "viridisLite",
"Version": "0.4.0",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "55e157e2aa88161bdb0754218470d204"
},
"withr": {
"Package": "withr",
"Version": "2.4.2",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "ad03909b44677f930fa156d47d7a3aeb"
},
"xtable": {
"Package": "xtable",
"Version": "1.8-4",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "b8acdf8af494d9ec19ccb2481a9b11c2"
},
"yaml": {
"Package": "yaml",
"Version": "2.2.1",
"Source": "Repository",
"Repository": "CRAN",
"Hash": "2826c5d9efb0a88f657c7a679c7106db"
},
"zlibbioc": {
"Package": "zlibbioc",
"Version": "1.32.0",
"Source": "Bioconductor",
"Hash": "f7a31247eadfb45098bcf2e8c4aebb49"
}
}
}
renv::restore()
library(shinythemes)
library(shiny)
library(ggtree)
......@@ -6,3 +7,4 @@ library(gridExtra)
library(ggimage)
library(readr)
library(cowplot)
library(DT)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment