Commit 891d8903 authored by NAVRATIL VINCENT's avatar NAVRATIL VINCENT
Browse files

SARS-Cov-2 release - input format modification

parent 3b48b54c

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.
((((((myoDav_AAR2_XM_006764529:0.0131356411,((myoLuc_AAR2_XM_023754453:0.0000000002,myoLuc_AAR2_XM_014456524:0.0000000784)0.9998500075:0.0048894064,myoBra_AAR2_XM_005868484:0.0048916372)0.0000000000:0.0000001421)0.9998500075:0.0094380666,eptFus_AAR2_XM_028157800:0.0243302298)0.9998500075:0.0387295736,(minNat_AAR2_XM_016219392:0.0000000002,minNat_AAR2_XM_016219391:0.0000000841)0.9998500075:0.0599913561)0.7577748217:0.0084935741,((rouAeg_AAR2_XM_016148348:0.0279576929,(pteAle_AAR2_XM_015597249:0.0056819476,pteVam_AAR2_XM_011366561:0.0008024953)0.9955925658:0.0130839545)0.9998500075:0.0417498619,(rhiFer_AAR2_XM_033095253:0.0658759427,(hipArm_AAR2_XM_019655322:0.0000001046,hipArm_AAR2_XM_019655324:0.0000000002)0.9998500075:0.0400451462)0.9998500075:0.0256931138)0.9998500075:0.0226012085)0.9998500075:0.0312805057,phyDis_AAR2_XM_028524516:0.0505961958)0.9998500075:0.0326864080,desRot_AAR2_XM_024559662:0.0000000002,desRot_AAR2_XM_024559664:0.0000000913);
((((((((pteVam_AASS_XM_023528881:0.0000000593,pteVam_AASS_XM_023528880:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000573,pteVam_AASS_XM_011357162:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000314,pteVam_AASS_XM_023528882:0.0000000001)0.9998500075:0.0029780530,(pteAle_AASS_XM_025045841:0.0000000001,((pteAle_AASS_XM_025045839:0.0000000286,pteAle_AASS_XM_025045838:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000555,pteAle_AASS_XM_006910567:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000575)0.9998500075:0.0051784532)0.9998500075:0.0125249147,rouAeg_AASS_XM_016125180:0.0200591946)0.9998500075:0.0583082053,(((phyDis_AASS_XM_028525741:0.0000000247,phyDis_AASS_XM_028525742:0.0000000001)0.9998500075:0.0341001822,(desRot_AASS_XM_024555167:0.0000000286,desRot_AASS_XM_024555168:0.0000000001)0.9998500075:0.0270708142)0.9998500075:0.0453751650,((minNat_AASS_XM_016213370:0.0000000579,minNat_AASS_XM_016213369:0.0000000001)0.9998500075:0.0542359523,(((myoDav_AASS_XM_015559472:0.0000000290,myoDav_AASS_XM_006756823:0.0000000001)0.9998500075:0.0196176206,(myoLuc_AASS_XM_014457361:0.0089288770,(myoBra_AASS_XM_014549919:0.0000000269,myoBra_AASS_XM_014549917:0.0000000001)0.9998500075:0.0070959993)0.8712557594:0.0015971184)0.9998500075:0.0235760985,(eptFus_AASS_XM_028134034:0.0000000001,(eptFus_AASS_XM_028134035:0.0000000001,(eptFus_AASS_XM_028134033:0.0000000001,(eptFus_AASS_XM_028134032:0.0000000521,eptFus_AASS_XM_028134031:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000277)0.0000000000:0.0000000332)0.0000000000:0.0000000289)0.9998500075:0.0229342813)0.9998500075:0.0451855204)0.9998500075:0.0132880120)0.9998500075:0.0168591675)0.9998500075:0.0410970814,hipArm_AASS_XM_019623707:0.0509784288)0.9998500075:0.0419835268,rhiFer_AASS_XM_033098987:0.0000000001,rhiFer_AASS_XM_033098988:0.0000000001);
((((((((pteVam_AATF_XM_023522863:0.0000000455,pteVam_AATF_XM_011379393:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000366,pteVam_AATF_XM_023522862:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000399,pteVam_AATF_XM_023522861:0.0000000001)0.9988233200:0.0029283250,(pteAle_AATF_XM_006924923:0.0000000001,(pteAle_AATF_XM_025041632:0.0000000001,(pteAle_AATF_XM_025041633:0.0000000416,pteAle_AATF_XM_006924922:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000409)0.0000000000:0.0000000405)0.9998500075:0.0054029484)0.9998500075:0.0480549952,(rhiFer_AATF_XM_033091802:0.0474320664,((hipArm_AATF_XR_002123281:0.0000000001,((hipArm_AATF_XM_019636784:0.0000000001,hipArm_AATF_XM_019636785:0.0000000340)0.0000000000:0.0000000341,hipArm_AATF_XM_019636783:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000323)0.0000000000:0.0000000348,hipArm_AATF_XM_019636782:0.0000000001)0.9998500075:0.0299031393)0.9998500075:0.0191147824)0.9998500075:0.0157471078,(minNat_AATF_XM_016210690:0.0457896072,(eptFus_AATF_XM_008149510:0.0180389847,(myoDav_AATF_XM_006756172:0.0124180437,(myoBra_AATF_XM_005858694:0.0048568639,(myoLuc_AATF_XM_023756839:0.0000000001,myoLuc_AATF_XM_006092252:0.0000000286)0.9988381859:0.0019537690)0.7451938082:0.0008698942)0.9998500075:0.0154630167)0.9998500075:0.0241090158)0.9998500075:0.0089221872)0.9998500075:0.0353543568,phyDis_AATF_XM_028519987:0.0223495917)0.9998500075:0.0313233730,desRot_AATF_XM_024572916:0.0000000001,desRot_AATF_XM_024572915:0.0000000413);
((((((rouAeg_ABCC1_XM_016156959:0.0000000002,((rouAeg_ABCC1_XM_016156961:0.0000000150,rouAeg_ABCC1_XM_016156960:0.0000000002)0.0000000000:0.0000000162,rouAeg_ABCC1_XM_016156957:0.0000000002)0.0000000000:0.0000000121)0.0000000000:0.0000000121,rouAeg_ABCC1_XM_016156958:0.0000000002)0.9998500075:0.0504250166,pteAle_ABCC1_XM_025046100:0.0388570559)0.9998500075:0.0706259045,((minNat_ABCC1_XM_016196297:0.0834432169,((eptFus_ABCC1_XM_028145451:0.0000000166,eptFus_ABCC1_XM_028145452:0.0000000002)0.9998500075:0.0313785473,(myoDav_ABCC1_XM_015561295:0.0191901303,(myoBra_ABCC1_XM_005872052:0.0096076134,myoLuc_ABCC1_XM_006101666:0.0099691754)0.9979231308:0.0025276389)0.9998500075:0.0108354820)0.9998500075:0.0389934562)0.9998500075:0.0096582537,(desRot_ABCC1_XM_024571320:0.0336778053,phyDis_ABCC1_XM_028511155:0.0372783606)0.9998500075:0.0413392708)0.9998500075:0.0335750591)0.9998500075:0.0293504177,hipArm_ABCC1_XM_019666077:0.0588935980)0.9998500075:0.0949968373,rhiFer_ABCC1_XM_033101156:0.0000000002,rhiFer_ABCC1_XM_033101157:0.0000000002);
((((((((((myoLuc_ACAD9_XR_002828491:0.0000000001,myoLuc_ACAD9_XM_014453165:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000329,myoLuc_ACAD9_XR_002828492:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000477,myoLuc_ACAD9_XM_023751427:0.0000000001)0.9998500075:0.0059878102,(myoBra_ACAD9_XM_014533637:0.0000000001,(myoBra_ACAD9_XM_014533636:0.0000000287,myoBra_ACAD9_XM_005886609:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000501)0.9998500075:0.0042578567)0.3037379202:0.0007985374,(myoDav_ACAD9_XM_015566041:0.0000000001,myoDav_ACAD9_XM_006766977:0.0000000594)0.9998500075:0.0088821254)0.9998500075:0.0119375023,(eptFus_ACAD9_XM_028129141:0.0000000001,(eptFus_ACAD9_XM_028129138:0.0000000001,(eptFus_ACAD9_XM_028129140:0.0000000302,eptFus_ACAD9_XM_008154114:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000309)0.0000000000:0.0000000340)0.9998500075:0.0267687002)0.9998500075:0.0514252005,minNat_ACAD9_XM_016215642:0.0416660970)0.9688437556:0.0082550096,((desRot_ACAD9_XM_024577893:0.0000000001,desRot_ACAD9_XM_024577892:0.0000000325)0.9998500075:0.0305467880,phyDis_ACAD9_XM_028504924:0.0204748600)0.9998500075:0.0427127349)0.9998500075:0.0243429198,((rhiFer_ACAD9_XR_004425133:0.0000000348,rhiFer_ACAD9_XM_033127941:0.0000000001)0.9998500075:0.0458234660,(hipArm_ACAD9_XM_019632951:0.0000000001,((hipArm_ACAD9_XM_019632952:0.0000000001,(hipArm_ACAD9_XM_019632954:0.0000000476,hipArm_ACAD9_XM_019632953:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000404)0.0000000000:0.0000000421,hipArm_ACAD9_XM_019632950:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000270)0.9998500075:0.0391350512)0.9998500075:0.0393004150)0.9998500075:0.0720165719,pteAle_ACAD9_XM_025050850:0.0021656514,pteVam_ACAD9_XM_011364476:0.0032868292);
>rouAeg_ACADM_XM_016129604
------ATGACT------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTCGTTTAGG
CGAAGCTGCGGGGTCTTAAGAAGTCTTTTTCATTTTGGCTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTTCTCTACAACGTGAACCACGATTGGGATTTAATTTTGAATTCACTGAACAGCAGAAA
GAAATTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCCGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAG
TATGATAAAAGTGGAAAGTATCCTTTTCCCATAATGAAAAAAGCTTGGGAACTTGGATTA
ATGAGTACACACATTCCAGAGCACTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTCGGAGCTTTTGATTCCTGTTTAATTTCTGAAGAATTGAGT
TATGGATGTACAGGAATAATGGCTGCTATTAACGCATGTGCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGATCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATAACTGAAGAGCCA
TTAATAAATGCCTTCTGTGTAACAGAACCTGAAGCAGGCTCTGATGTAGCTGCTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAATATATTATTAATGGCCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCCAGATCCTAAGGCT
TCCGTTAGGAAAGCTTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGATACTCCAGGATTGCAAATT
GGAAAAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGACTTGTCTTTGAA
GATGTGAGAGTACCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAAGGAGCTGGTTTTACAATTGTA
ATGCACACACTTGATAAAACCAGACCTCTAGCAGCAGCTAATGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAATATGCCCTGGAGAGGAGAACTTTTGGAAAACTGCTT
GTAGAGCACCAAGGAATATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAATTAGCT
AGATTAAGTTACCAGAGAGCAGCTTGGGAAATTGATTGTGGTCGTCAAGGTACCTATTTT
GCCTCTATTGCAAAGATATTTGCTGCAGATACTGCAAATCAGTTAGCTAGTGATGCTGTG
CAGATCTTCGGAGGCAGTGGATTTAATACAGAATATCCTGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTTTCAGATTTATGAAGGTACATCACAAATTCAAAAGATTATTATATCCCGT
AAACTCACTGACAGGTATAAAAAG------------------------------------
------------------------
>pteVam_ACADM_XM_011355511
------ATGGCT------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTTGTTTCTG
CGAAGCTGCAGGGTCCTGAGAAATCTTTCTCATTTTGCCTGGAGATCACAACATATGAAA
GCTTCCCTACAACATGAACCACGATCAGGATTTAATTTTGAATTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTGCTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAT
TATGATAAAACTGGAAAGTATCCTGTCCCCCTAATTAAAAGAGCTTGGGAACTTGGATTA
ATGAATACACACATTCCAGAGCACTGTGACTTCAGTATTTGCCTGCTTTTAGAAGCCTGT
ACTCAACACTTAGAGGCATTTTTCCTTTTTATAACAGGTTCCAACCTTAACTTGATTCTA
AACTTTGGAGGTCTTGGACTTGGAATTTTTGATGCCTGTATAATTTCTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACAGGAATACACACTGCTATTGATGGAAGTTATTTGGGGCAAATGCCTGTT
GTTATTGCTGGAAATGATCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAGGAGCCA
TTAATAAGTGCCTGCTGTATAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAATATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGACAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCTGGATCCTAAGGCT
CCTGCTACTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTAGAAGCAGATACTCCAGGATTGCAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGACTTGTCTTTGAA
GATGTGAGAGTACCTAAAGAAAATGTTTTACTTGGTGAAGGAGCCGGTTTTAAAATTATA
ATGAAAACTTTTGATAAAACCAGACCTGTAGTAGCAGCTAATGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAATATGCCCTGGAGAGGAGAACTTTTGGAAAACTGCTT
GTAGAGCACCAAGGAATATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAATTAGCT
AGATTAAGTTACCAGAGAGCAGCTTGGGAAGCTGATTCTGGTCACCAAACTACCTATTTT
GCCTCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATGTTGCAAATCAGTTAGCTAGTGATGCTGTG
CAGATCTTTGGAGGCAATGGATTTAATACAGAATATCCTGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACTCATTGGCAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>pteAle_ACADM_XM_006919330
------ATGGCT------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTTGTTTATG
CGAAGCTGCAGGGTCCTGAGAAATCTTTCTCATTTTGCCTGGAGATCACAACATATGAAA
GCTTCCCTACAACGTGAACCACGATCAGGATTTAATTTTGAATTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTGCTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAT
TATGATAAAACTGGAAAGTATCCTGTCCCCCTAATTAAAAGAGCTTGGGAACTTGGATTA
ATGAATACACACATTCCAGAGCACTGTGACTTCAGTATTTGCCTGCTTTTAGAAGCCTGT
GCTCAACACTTAGAGGCATTTTTCCTTTTTATAACAGGTTCCAACCTTAACTTGATTCTA
AACTTTGGAGGTCTTGGACTTGGAAATTTTGATGCCTGTATAATTTCTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACAGGAGTACACACTGCTATTTATGGAAGTTATTTGGGGCAAATTCCTGTT
GTTATTGCTGGAAATGATCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAGGAGCCA
TTAATAAGTGCCTGCTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAACTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAATATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGACAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCTGGATCCTAAGGCT
CCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTAGAAGCAGATACTCCAGGATTGCAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGACTTGTCTTTGAA
GATGTGAGAGTACCTAAAGAAAATGTTTTACTTGGTGAAGGAGCCGGTTTTAAAATTATA
ATGGAAATTTTTGATAAAACCAGACCTGTAGTAGCAGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAATATGCCCTGGAGAGGAGAACTTTTGGAAAACTGCTT
GTAGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAATTAGCT
AGATTAAGTTACCAGAGAGCAGCTTGGGAAGCTGATTCTGGTCACCAAACTACCTATTTT
GCCTCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATGTTGCAAATCAGTTAGCTAGTGATGCTGTG
CAGATCTTTGGAGGCAATGGATTTAATACAGAATATCCTGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAACACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACTCATTGGCAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>myoBra_ACADM_XM_014544353
------ATGGCT------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------CTGAGAAGTCTTTCTCGCTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCCCTAAAACGTGAACAAGGATTTGGATTTAGTTTTGAGTTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAGAACTGGCGAGTATCCTGTTCCCCTTATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGGTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGGACTTTTGATTCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACAGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGAGCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATATTATTAACGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCCGGATCCTAAGGCT
TCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACCCCAGGAATACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTAAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCCGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTACGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAAGTTGCTT
GTCGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCC
AGATTAGGTTACCAGAGAGCCGCGTGGGAGGTTGATTCTGGTCGACGAAATACCTATTAT
GCGTCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATTGCAAATCAGTTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCAATGGATTTAACACAGAATATCCAGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACATATTGGCAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>myoDav_ACADM_XM_015571887
------ATGGCTCCAGAGCCATTACAACAAAGTTTTCCGAGTGGAGGAGCCCGTCCCGGG
CCGGGATCCGGACCTCCCTGCCGTCAGGCTCACCCCTGCTCTCTCGGTGGGACTGAATAC
AACCCAGGTTTTGACCCGCCCTATCCTCTCGGCAGCTGCCCCGCC---------------
---------------CTGAGAAGTCTTTCTCGCTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCCCTAAAACATGAACAAGGATTTGGATTTAGTTTTGAGTTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAGAACTGGCGAGTATCCTGTTCCCCTTATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGGTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGAACTTTTGATTCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACGGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGAGCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCCGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCGGATCCGGATCCTAAGACT
TCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACTCCAGGAATACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTCAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCCGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTACGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAAGTTGCTT
GTCGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCCGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCC
AGATTAGGTTACCAGAGAGCCGCGTGGGAGGTTGATTCTGGTCGACGAAATACCTATTAT
GCGTCTATTGCAAAGGCTTTTGCTGGAGATATCGCAAATCAGTTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCAATGGATTTAACACAGAATATCCAGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACATATTGGCAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>myoLuc_ACADM_XM_006086095
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGATGTTGAGG
CGCAGCGGCGGGGCCCTGAGAAGTCTTTCTCGCTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCCCTAAAACGTGAACAAGGATTTGGATTTAGTTTTGAGTTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAGAACTGGCGAGTATCCTGTTCCCCTTATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGGTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGGACTTTTGATTCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACAGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGAGCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCCGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATATTATTAACGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCCGGATCCTAAGGCT
TCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACCCCAGGAATACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCAATGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTAAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCCGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTACGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAAGTTGCTT
GTCGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCC
AGATTAGGTTACCAGAGAGCCGCATGGGAGGTTGATTCTGGTCGACGAAATACCTATTAT
GCATCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATCGCAAATCAGTTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCAATGGATTTAACACAGAATATCCAGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACATATTGGCAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>eptFus_ACADM_XM_008139441
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGGTGTTTAGG
CGCAGCTGCGGGGCCCTGAGAAGTCTTTCTCGCTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCTCTAAAACAAGAACAAGGATTTGGATTTAGTTTTGAGTTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAGAACTGGCGAGTATCCTGTTCCCCTCATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGAACTTTTGATTCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGATGTACAGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGATCAACAAAAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCCGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATATTATTAACGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCCGGATCCTAAGGCT
TCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACCCCAGGAATACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTAAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCAGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAA
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTATGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAAGCTGCTT
GTAGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCT
AGATTAGGTTACCAGAGAGCCGCTTGGGAGGTTGATTCTGGTCGCCGAAATACCTATTAT
GCATCTATTGCAAAGGCATATGCTGGAGATATTGCAAATCAGTTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCAATGGATTTAACACAGAATATCCAGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACATATTGGCAAATATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>minNat_ACADM_XM_016216802
ATGAACATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------------------------------------GCTGCGTTGTTGAGG
CGGGGCCGCGGGGTCCTGAGAAGTCTTTCTCACTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCCCTGAAACATAAACAAGGATTGGGATTTAGCTTTGAGTTCACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCTAGGGAGGAAATAATCCCGGTTGCTGCAGAA
TATGATAAAACTGGCGAGTATCCTGTCCCCATAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGCCTTGGACTTGGAACTTTTGATGCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGGTGTACAGGAATTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGATCAACAAAAAAAGAAATATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTGATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCCGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAATATATTATTAACGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTACTTTTTATTGGCTCGTTCTAATCCGGATCCTAAGGTT
CCTGCTAGTAAAGGCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACCCCAGGGATACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGTCAGCGGTGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTGAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCCGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAA
AGGGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTATGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAAGCTGCTC
GTAGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGCTGGCCGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCT
AGATTAGCTTACCAGCGAGCCGCTTGGGAGGTTGATGCTGGTCGTCGAAATACCTTTTAT
GCATCTGTTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATTGCAAATCAGTTAGCTTCTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCAATGGATTTAATACAGAATATCCTGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCTCGT
GAACACATTGGCAAGTTTAAAAAT------------------------------------
------------------------
>phyDis_ACADM_XM_028513065
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTTGTTTAGG
CGAAGCTGCGGGGTCCTGAGAAATCTTTCTCATTTTGACTGGCGATCACAACATACAAAA
GCCGCCGTACAACGTGAACGAGGATTGGGGTTTAGTTTTGAGTTGACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAGGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAAGGAGGAAATAATCCCGGTTGCTGCAGAA
TATGATAAAACTGGCGAGTACCCTGTCCCCATAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGCCTTGGACTTGGATCTTTTGATAGCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCA
TACGGATGTACAGGAATTCAGACTGCTGTTGAAGCAAATTCTTTAGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGCTCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAAGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAACAGGCTCTGATGTAGCTGGTATTAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGCAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGCCCCGGATCCTAAGACT
CCTGCTAGTAAAGCTTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACTCCAGGAGTACAGATT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGCTCAGATACAAGAGGAATTACCTTTGAA
GATGTGAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGGGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCAGCTGGTGCTGTGGGACTAGCAAAA
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTATGCCCTGGAGAGGAAGACTTTTGGAAAGCTGCTT
GTTGAGCACCAAGCAGTATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCT
AGATTAAGTTACCAGAGAGCTGCTTGGGAGGTTGATGCTGGCCGCTCAAATACCTATTAT
GCATCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATTGCAAATCAGGTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCGCTGGATTTAATTCAGAATATCCTGTGGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCTCGT
GAACACATTGGCAAGTACAAAAAT------------------------------------
------------------------
>desRot_ACADM_XM_024565520
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTTGTTTAAC
CGAAACTGCAGGGTCCTGAAAAATCTTGCTTGTTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAT
GCTGCCATACAACGTAAAGGAGGATTGGGATTTAGTTTTGAGTTGACTGAACAGCAGAAA
GAATTTCAGGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAAGGAGGAAATAATCCCCGTTGCCGCAGAA
TATGATAAAACTGGCGAGTACCCTGTCCCCCTAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAAAGTTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGCCTTGGACTTGGATCTTTTGATAACTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCA
TATGGATGTACAGGAGTTCAGACTGCTCTTGAAGCAAATTCTTTAGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGCTCAACAACAAAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAGGAGCCA
TTAATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAACAGGCTCTGATGTGGCTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAGAAAGGAGATGAGTATGTTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AACGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGCCCCGGATCCTAAGACT
CCTGCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGAAGCAGACACCCCAGGAGTACCGATT
GGAAGAAAGGAGTTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGAATTACCTTTGAA
GATGTGAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGGGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCAGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAA
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAGTATGCCCTGGAGAGGAAGACTTTTGGAAAGCTGCTT
GTTGAGCACCAAGCAATATCATTTTTGCTGGCTGAAATGGCAATGAAAGTTGAACTAGCT
AGATTAAGTTACCAGAGAGCCGCTTGGGAGGTTGATGCCGGTCACTCAAATACCTACTAT
GCATCTATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATTGCAAATCAGGTAGCTACTGATGCTGTG
CAGATTTTTGGAGGCGCTGGATTTAATTCAGAATATCCTGTGGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCTCGT
GAACACATTGGCAAGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>rhiFer_ACADM_XM_033114417
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GCGTTGTGTAGG
CGCAGCTGCGGGATCCTGAGAAGTCTTTCTCGTTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCACTACAACATGATCCACGATTGGGATTTAGTTTTGAAATCACTGAACAGCAAAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAAGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAAAACTGGCGAGTACCCTGTTCCCCTAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAGCATTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGAACTTTTGATTCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGGTGTACAGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGCAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGATCAACAACAGAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAGGAGCCT
TTGATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAAAAAGGAGATGAGTATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATTTTTTATTGGCTCGTTCTGATCCGGATCCTAAGACT
CCTGCCAGTAAAGCCTTTACTGGATTTATTGTGGACGCAGATACCCCAGGAGTGCAGCCT
GGAAGAAAGGAATTAAATATGGGCCAGCGATGTTCAGATACAAGAGGAATTGTCTTTGAA
GATGTGAAAGTGCCTAAAGAAAATGTTTTAATTGGTGAGGGAGCTGGTTTCAAAATTGCA
ATGGGAGCTTTTGATAAAACCAGACCTCCAGTAGCAGCTGGTGCTGTGGGACTAGCACAG
AGAGCTTTGGATGAAGCTACCAAATATGCCCTGGAGAGGAAAACTTTTGGAAGGCTGCTT
GTAGAGCACCAAGGAGTATCATTTTTGTTGGCTGAAATGGCGATGAAAGTTGAATTAGCG
AGATTAGGTTACCAGAGAGCAGCTTGGGAGGTTGATTCTGGTCGTCGAAATACCTATTAT
GCCTCCATTGCAAAGGCATTTGCTGGAGATATTGCAAATCAGTTAGCTAGTGATGCTGTG
CAGATTTTCGGAGGCAATGGATTTAATACAGAATACCCTGTAGAAAAACTAATGAGGGAT
GCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGCACAGCACAAATTCAAAGGCTTATTATAGCCCGT
GAACACATTGGTAGGTATAAAAAT------------------------------------
------------------------
>hipArm_ACADM_XM_019644061
------ATGGCA------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------GTGTTGTTTAGG
CGAAGCAGCGCGGTCCTGAGAAGTCTTACTCGTTTTGACTGGAGATCACAACATACAAAA
GCTGCCCTAAAACATGAACCACGGTTGGGATTTAGTTTTGAATTCACTGAACAACAGAAA
GAATTTCAAGCTACTGCTCGTAAATTTGCCAGGGAGGAAATAATCCCAGTTGCTGCAGAA
TATGATAAAACTGGCGAGTACCCTGTCCCCCTAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTA
ATGAATACACACATTCCAGAGCATTGT---------------------------------
------------------------------------------------------------
------GGAGGTCTTGGACTTGGAAGTTTTGATGCCTGTTTAATTACTGAAGAATTGGCT
TATGGGTGTACAGGAGTTCAGACTGCTATTGAAGCAAATTCTTTGGGGGAAATGCCTGTT
ATTATTGCTGGAAATGATCAACAGCAGAAGAAGTATTTGGGGAGGATGACTGAGGAGCCA
TTGATGTGTGCCTACTGTGTAACAGAACCTGGAGCAGGCTCTGATGTAGCTGGTATAAAG
ACCAAAGCAGAAAAAAAAGGAGATGAGTATATTATTAATGGTCAGAAGATGTGGATAACC
AATGGAGGAAAAGCTAATTGGTATGTTGTT------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
---------------TATAAAAAAAACCCTCTATATTACTTCTTAATTACTTTATATTCA
GAATCTCCTCTCTGTCCTTTTCTT
(((((((myoLuc_ACADM_XM_006086095:0.0021176690,(myoDav_ACADM_XM_015571887:0.0110056266,myoBra_ACADM_XM_014544353:0.0018201147)0.9780536802:0.0027246342)0.9998500075:0.0177964317,eptFus_ACADM_XM_008139441:0.0059246792)0.9998500075:0.0146206008,minNat_ACADM_XM_016216802:0.0403301747)0.9279802279:0.0063199584,(desRot_ACADM_XM_024565520:0.0256707894,phyDis_ACADM_XM_028513065:0.0188347592)0.9998500075:0.0402005984)0.9998500075:0.0183459621,(hipArm_ACADM_XM_019644061:0.0316851037,rhiFer_ACADM_XM_033114417:0.0239972686)0.9477136373:0.0076645373)0.9998500075:0.0465167893,rouAeg_ACADM_XM_016129604:0.0870398674)0.9998500075:0.0308938055,pteAle_ACADM_XM_006919330:0.0080114090,pteVam_ACADM_XM_011355511:0.0076558390);
(((((((((((myoLuc_ACSL3_XR_002831497:0.0000000293,(myoLuc_ACSL3_XM_014463135:0.0000000001,myoLuc_ACSL3_XM_023761805:0.0005778051)0.0000000000:0.0000001382)0.0000000000:0.0000000324,myoLuc_ACSL3_XM_006082576:0.0000000001)0.9998500075:0.0018505965,((myoBra_ACSL3_XM_014531080:0.0000000342,myoBra_ACSL3_XM_014531079:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000324,myoBra_ACSL3_XM_005883489:0.0000000001)0.9998500075:0.0028065825)0.9566102531:0.0009765621,((myoDav_ACSL3_XM_015563666:0.0000000001,myoDav_ACSL3_XM_015563665:0.0000000400)0.0000000000:0.0000000296,myoDav_ACSL3_XM_006763396:0.0000000001)0.9998500075:0.0074656840)0.9989563336:0.0026975046,((eptFus_ACSL3_XM_008145104:0.0000000001,(eptFus_ACSL3_XM_028150883:0.0000000001,eptFus_ACSL3_XM_028150884:0.0000000308)0.0000000000:0.0000000261)0.0000000000:0.0000000466,eptFus_ACSL3_XM_028150885:0.0000000001)0.9998500075:0.0127558645)0.9998500075:0.0133232815,minNat_ACSL3_XM_016199210:0.0486513653)0.9998500075:0.0112606276,(desRot_ACSL3_XM_024564269:0.0137961098,phyDis_ACSL3_XM_028510326:0.0715877152)0.9998500075:0.0484388567)0.9998500075:0.0123214086,rhiFer_ACSL3_XM_033112344:0.0494146715)0.9998500075:0.0494548308,rouAeg_ACSL3_XM_016156708:0.0190683654)0.9919330677:0.0055747306,pteAle_ACSL3_XM_025043265:0.0067888535)0.9998500075:0.0053047899,pteVam_ACSL3_XM_011358510:0.0000000001,pteVam_ACSL3_XM_023529723:0.0000000293);
(((((((myoLuc_ADAM9_XM_006086252:0.0032893473,((myoBra_ADAM9_XM_014536428:0.0013426329,myoBra_ADAM9_XM_005856442:0.0000000317)0.9998500075:0.0018729832,myoDav_ADAM9_XM_006765559:0.0122235422)0.9901801862:0.0012159205)0.9998500075:0.0081550313,(eptFus_ADAM9_XM_028152483:0.0013410609,(eptFus_ADAM9_XM_028152484:0.0006840274,(eptFus_ADAM9_XM_028152482:0.0000000323,eptFus_ADAM9_XM_008146147:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000296)0.0000000000:0.0000000440)0.9998500075:0.0099738127)0.9998500075:0.0298095273,minNat_ADAM9_XM_016210327:0.0291804582)0.9998500075:0.0062110931,(((rouAeg_ADAM9_XM_016127383:0.0000000001,rouAeg_ADAM9_XM_016127382:0.0000000311)0.9998500075:0.0248215938,((pteVam_ADAM9_XM_023519658:0.0024464218,pteVam_ADAM9_XM_011372618:0.0000000610)0.9998500075:0.0026027873,(pteAle_ADAM9_XM_025049871:0.0024479309,pteAle_ADAM9_XM_006916285:0.0000000278)0.9998500075:0.0025299936)0.9998500075:0.0069535636)0.9998500075:0.0318510008,(rhiFer_ADAM9_XM_033104882:0.0227465391,((hipArm_ADAM9_XM_019626826:0.0000000409,hipArm_ADAM9_XM_019626824:0.0000000001)0.0000000000:0.0000000261,hipArm_ADAM9_XM_019626825:0.0011167625)0.9998500075:0.0196111489)0.9998500075:0.0046006019)0.9998500075:0.0083673389)0.9998500075:0.0471360756,phyDis_ADAM9_XM_028526478:0.0545745527)0.9998500075:0.0474419747,desRot_ADAM9_XM_024562839:0.0000000001)0.9661877330:0.0007276068,desRot_ADAM9_XM_024562838:0.0000000001,desRot_ADAM9_XM_024562837:0.0000000209);
(((((((myoBra_ADAMTS1_XM_014528682:0.0057702565,(myoDav_ADAMTS1_XM_006758779:0.0153181528,myoLuc_ADAMTS1_XM_006095957:0.0082255374)0.9563597801:0.0033363234)0.9998500075:0.0224717393,eptFus_ADAMTS1_XM_008145745:0.0294387056)0.9998500075:0.0455215648,minNat_ADAMTS1_XM_016197639:0.1080388731)0.9998500075:0.0249777390,(desRot_ADAMTS1_XM_024562606:0.0452155398,phyDis_ADAMTS1_XM_028504895:0.0648790192)0.9998500075:0.0762808703)0.9998500075:0.0340942754,(rhiFer_ADAMTS1_XM_033124749:0.0396696687,hipArm_ADAMTS1_XM_019662017:0.0486708324)0.9998500075:0.0287092358)0.9998500075:0.0832111599,rouAeg_ADAMTS1_XM_016121320:0.0449380343)0.9998500075:0.0076511376,pteVam_ADAMTS1_XM_011358208:0.0049520032,pteAle_ADAMTS1_XM_006908244:0.0047975868);
((((((((myoLuc_AGPS_XM_006083078:0.0000000002,(myoLuc_AGPS_XM_023744539:0.0000000336,myoLuc_AGPS_XM_014467649:0.0000000002)0.0000000000:0.0000000321)0.0000000000:0.0000001862,myoBra_AGPS_XM_014546238:0.0072906333)0.9804359236:0.0056374904,myoDav_AGPS_XM_015561967:0.0222001509)0.9998500075:0.0218731538,(eptFus_AGPS_XM_028140903:0.0000000002,((eptFus_AGPS_XM_028140901:0.0000000002,eptFus_AGPS_XM_028140902:0.0000000384)0.0000000000:0.0000000392,eptFus_AGPS_XM_008138522:0.0000000002)0.0000000000:0.0000000459)0.9998500075:0.0164317849)0.9998500075:0.0152128487,minNat_AGPS_XM_016225126:0.0317797820)0.9998500075:0.0095889264,((rouAeg_AGPS_XM_016152598:0.0207508658,(pteAle_AGPS_XM_006921234:0.0020286300,pteVam_AGPS_XM_011356888:0.0009632708)0.9998500075:0.0104296045)0.9998500075:0.0345654240,(rhiFer_AGPS_XM_033111798:0.0360685409,hipArm_AGPS_XM_019654018:0.0255478098)0.9998500075:0.0145323388)0.9998500075:0.0131515810)0.9998500075:0.0505560105,desRot_AGPS_XM_024561455:0.0229497450)0.9998500075:0.0310901135,phyDis_AGPS_XM_028508778:0.0000000002,phyDis_AGPS_XM_028508777:0.0000000402);
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment